Mentoring – co to jest?

/ / Aktualności, Czytelnia

Mentoring polega na udzielaniu drugiej osobie indywidualnej pomocy w niesymetryczny układzie uczeń-mistrz w przekształceniu wiedzy, pracy lub myślenia. To partnerstwo między dwojgiem ludzi – mentorem i jego podopiecznym (mentee) i jest jedną z najskuteczniejszych metod rozwoju. Zgodnie z definicyjną cechą mentoringu jest dokonywanie istotnych zmian, a sposób, w jaki podopieczny doświadcza relacji w mentoringu, determinuje jego sukces. Wszystkie oczekiwane rezultaty są osiągnięte, gdy taka relacja jest efektywna.

Współpraca opiera się na inspiracji, stymulowaniu i przywództwie. Polega głównie na tym, by uczeń, dzięki odpowiednim zabiegom mistrza, poznawał siebie, rozwijając w ten sposób samoświadomość i nie lękał się iść wybraną przez siebie drogą samorealizacji. Mentoring to długotrwała relacja mentor-mentorowany, która przynosi korzyści obu zaangażowanym stronom. Mentoring obejmuje także doradztwo, ewaluację oraz pomoc w programowaniu sukcesu osoby mentorowanej.

Mentorowi powierza się bardzo odpowiedzialne zadanie, dlatego niezmiernie ważne są jego kwalifikacje.

Kim jest mentor ?

Mentor jest mistrzem, który subtelnie wskazuje kierunek rozwoju i wspiera w podjęciu najlepszej z możliwych decyzji. Jako doświadczona osoba, chętnie dzieli się swoimi zdobywanymi w różnych sytuacjach doświadczeniami, pokazuje ścieżki, przykłady sytuacji, zachowań. Rola mentora polega na pomaganiu uczniowi w uchwyceniu szerszego znaczenia tego, co się aktualnie dzieje, a co na pierwszy rzut oka może się wydawać dla mentee nieistotne. Mentor zapewnia pomoc, aby doprowadzić do uwolnienia potencjału swojego podopiecznego, poprawić jego wyniki i wydobyć z podopiecznego to, co najlepsze. Mentor, zapewnia wskazówki, wsparcie i informacje zwrotne, aby pomóc podopiecznemu w budowaniu umiejętności i wiedzy oraz osiąganiu osobistych i zawodowych celów.

Mentor jest:Mentor nie jest:
PrzewodnikiemZbawcą
PrzyjacielemRodzicem zastępczym
SłuchaczemTerapeutą
Reagującym dorosłymKolegą/Koleżanką

Rola mentora polega na:

 • dzieleniu się swoją wiedzą, opiniami, odczuciami,
 • przekazywaniu informacji zwrotnej,
 • pomaganiu i odkrywaniu nowych możliwości i zdolności,
 • zidentyfikowaniu ograniczeń i barier oraz wskazaniu metod, które pozwolą je pokonywać,
 • przedstawianiu nie tylko rozmaitych źródeł wiedzy, ale i sugestii, w jaki sposób można z nich efektywnie korzystać,
 • ułatwianiu dostępu do różnego rodzaju narzędzi rozwoju, czy źródeł wiedzy,
 • wsparciu emocjonalnym, 
 • obserwacji, czy rozwój mentorowanego postępuje właściwie i w odpowiednim kierunku.

Cele mentoringu

Mentoring opiera się głównie na korzyściach podopiecznego, a jego cele w szczególności związane są z rozwojem i nauką mniej doświadczonej osoby.

 • Identyfikacja i analiza mocnych i słabych stron podopiecznego.
 • Wsparcie podopiecznego w podejmowanych wyzwaniach.
 • Odkrywanie potencjału osoby szkolonej.
 • Rozwijanie wewnętrznej motywacji podopiecznego.
 • Budowanie samoświadomości podopiecznego poprzez ciągły feedback.
 • Poszukiwanie możliwych ścieżek kariery (zagrożenia, szanse).
 • Rozwijanie kompetencji osobistych i społecznych.
 • Wyposażenie podopiecznego w niezbędną wiedzę i kompetencje.

Korzyści płynące z mentoringu

 • Lepsze funkcjonowanie 
 • Korzyści motywacyjne
 • Korzyści z rozwoju wiedzy i umiejętności
 • Korzyści z zarządzania zmianą i jej następstwami

Czy mentoring jest skuteczny?

Mentoring jest narzędziem wspierającym rozwój podopiecznego oraz dopasowany jego potrzeb, a mentor dzieli się swoja praktyczną, sprawdzoną wiedzą. Oparty jest na szczególnym związku i relacji, które nie występują w innych sytuacjach społecznych. W mentoringu zarówno podopieczny, jak i mentor zaczynają od tego samego – nie wiedzą o sobie nic, budują wzajemne zaufanie na podstawie wymiany spostrzeżeń i opinii, które dla obydwu stron są równe. Mentor prezentuje mentee możliwości innych rozwiązań, wnioski, nowe pomysły, jednakże tylko podopieczny decyduje o wyborze i kierunku swojego działania, w chwili, kiedy czuje się do tego zdolny. Zadaniem mentora jest towarzyszenie podopiecznemu również w takich sytuacjach, w których wielokrotnie dokonywane są również złe wybory, czy podejmowane błędne decyzje. Mentoring nie polega bowiem na  robieniu czegoś dla podopiecznego albo za niego; po to, aby go nie ograniczać i pozwolić podopiecznemu  samemu przejść cały proces ucząc się na własnych doświadczeniach. 

Dla kogo mentoring?

Aktualnie mentoring znajduje zastosowanie w znacznie większej ilości sytuacji zawodowych m.in. 

 • wyrównywania szans zawodowych grup dotychczas dyskryminowanych ze względu na środowisko pochodzenia, wiek, płeć,
 • dla menedżerów najwyższych szczebli, 
 • pomocy kobietom w powrotach do pracy po urlopach macierzyńskich, 
 • rozwoju talentów, 
 • dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • dla kadr przechodzących na emeryturę. 

Mariola Stępień

Certyfikowana terapeutka TSR, coach ICC, trener.

Masz cel, który chcesz osiągnąć, nauczyć się nowych umiejętności, wytyczyć ścieżkę i kierunek kariery? A może planujesz wprowadzić system mentoringu w swojej organizacji?