Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR MEDYCZNYCH I PSYCHOTERAPII S.C.

CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR MEDYCZNYCH I PSYCHOTERAPII S.C. jest właścicielem marki Psycholodzy24.

Postanowienia Ogólne.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym RODO), od dnia 25.05.2018 roku zabezpieczamy dane osobowe pacjentów CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR MEDYCZNYCH I PSYCHOTERAPII S.C. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR MEDYCZNYCH I PSYCHOTERAPII S.C. Adres: ul. Wisełki 57, 04-830 Warszawa (dalej „My”, lub „Administrator”, lub „CKKMIP”), reprezentowana przez Współwłaścicieli.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

Można napisać do nas w sprawie danych osobowych: adres e-mail: rejestracja@psycholodzy24.pl

Skąd mamy Pani/Pana dane?

Otrzymaliśmy je od Pani/Pana w ramach prowadzonej działalności Administratora, który przetwarza dane osobowe w celach i zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszej działalności w celu:

– umówienia terminu wizyty oraz realizacji umowy na świadczenie usług z zakresu psychologii, psychoterapii, psychiatrii, szkoleń. Podstawa prawną przetwarzania danych w takim przypadku jest art. 6 ust. 1 lit b RODO,

– komunikacji biznesowej, w tym w celu oferowania produktów i usług bezpośrednio co wynika z prawnie uzasadnionych interesów Administratora i ma podstawę prawną w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w innym celu i zakresie, jeżeli Administrator uzyska na to pisemną zgodę – co wnika z art. 6 ust.1 lit. a RODO,

– dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń – co wynika z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Udostępnienie danych osobowych CKKMIP w powyższych celach jest dobrowolne, ale konieczne do dokonania powyższych czynności. W przypadku odmowy podania przez Państwa danych osobowych będziemy musieli odmówić wykonania usługi.

Jeśli się Pani/Pan na to zgodzi, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www;
 • udziału w wydarzeniach organizowanych przez Administratora;
 • umożliwienia łatwiejszego kontaktu.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją Pani/Pan wyraził. Oświadczenie o wycofaniu zgodny może Pani/Pani przesłać na adres korespondencyjny Administratora bądź mailowy podany powyżej.

Jakie są Państwa prawa w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych?

Gwarantujemy spełnienie następujących Pani/Pana praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj.

sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

ograniczenia przetwarzania danych- na podstawie art. 18 RODO mają Państwo prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy:

 1. kwestionują Państwo prawidłowość danych – do czasu sprawdzenia przez Administratora ich poprawności,
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiają się Państwo usunięcia danych, żądając jednocześnie ograniczenia ich wykorzystywania,
 3. wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 RODO, do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadniony interes Administratora jest nadrzędny wobec podstaw złożonego sprzeciwu.

dostępu, sprostowania i usunięcia dotyczących Państwa informacji

Na podstawie art. 15 RODO mają Państwo prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza Państwa dane osobowe, a jeśli tak, mają Państwo prawo dostępu do nich oraz uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, planowanym okresie przechowywania danych osobowych lub kryteriach ustalenia tego okresu, o przysługujących Państwu prawach na podstawie RODO, prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Na podstawie art. 16 RODO mają Państwo prawo żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

Na podstawie art. 17 RODO mają Państwo prawo do usunięcia swoich danych osobowych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym”. Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć Państwa dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • osoba, której dane dotyczą, wnosi skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego,

– Prawo Pacjenta (w przypadku realizacji usługi u lekarza Psychiatry) do bycia zapomnianym oraz do usuwania danych nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych Pacjentów przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej.

– Administrator odmawia zrealizowania prawa Pacjenta (w przypadku realizacji usługi u lekarza Psychiatry) do bycia zapomnianym oraz usunięcia danych w odniesieniu do danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej przez cały wymagany przepisami prawa okres archiwizacji dokumentacji medycznej powołując się na przepis art. 29 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Jakim kategoriom odbiorców udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:

– podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

– podmiotom świadczącym usługi:

– doręczania korespondencji

– świadczenia usług archiwizacyjnych, obsługi hostingowej

– obsługi IT

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez okres określony w szczególnych przepisach prawa, przez okres niezbędny do realizacji umów.

W celach, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.

Administrator zastrzega prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.