Regulaminy

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA PRZEZ SPECJALISTÓW PORADNI PSYCHOLODZY24.PL

§ 1 Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług w zakresie ochrony zdrowia, w tym w szczególności usług psychologicznych i psychoterapeutycznych, przez Poradnie Psychologiczno-Medyczne Psycholodzy24.pl prowadzone przez CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR MEDYCZNYCH I PSYCHOTERAPII S.C. z siedzibą przy ul. Wisełki 57 04-830 Warszawa, świadczące usługi w lokalizacjach wskazanych na stronie www.psycholodzy24.pl w zakładce kontakt. 

§ 2 Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Adresie e-mail – oznacza adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w trakcie procesu umawiania się na wizytę – poprzez formularz zamieszczonym na stronie internetowej www.Psycholodzy24.pl w zakładce Kontakt / Umów wizytę lub poprzez rozmowę telefoniczną lub kontakt przez dowolny komunikator internetowy.
 2. Formularz – oznacza formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej www.Psycholodzy24.pl w zakładce Kontakt – Umów wizytę, który pozwala Klientowi na umówienie się na konsultację,
 3. Konsultacja lub sesja – usługa świadczona na rzecz Klienta zgodnie z ofertą Poradni Psycholodzy24.pl
 4. Psycholog – oznacza osobę uprawnioną do wykonywania zawodu psychologa na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2001 r., Nr 73, poz. 763 ze zm.),
 5. Psychoterapeuta lub Terapeuta – oznacza osobę posiadającą uprawnienia do prowadzenia psychoterapii zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa,
 6. Klient – oznacza podmiot korzystający z usług świadczonych przez Usługodawcę,
 7. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin świadczenia usług znajdujących się w ofercie Usługodawcy,
 8. Strona www – oznacza stronę internetową www.Psycholodzy24.pl,
 9. Usługa – oznacza usługi świadczone przez Usługodawcę zgodnie z ofertą Poradni Psycholodzy24.pl,
 10. Usługodawca – oznacza Psycholodzy24.pl, czyli Poradnie Psychologiczno-Medyczne Psycholodzy24.pl prowadzone przez CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR MEDYCZNYCH I PSYCHOTERAPII S.C. z siedzibą w Warszawie.
 11. Konsultacja psychologiczna/terapeutyczna – oznacza od jednego do trzech spotkań Klienta z psychologiem lub terapeutą w celu określenia problemu, celów i zasad terapii.

§ 3 Zakres świadczonych Usług

 1. Specjaliści z Poradni Psycholodzy24.pl świadczą usługi w zakresie:
  • konsultacji psychologicznych,
  • psychoterapii indywidualnej,
  • interwencji kryzysowej,
  • coachingu indywidualnego,
  • konsultacji wychowawczych,
  • psychoterapii par, małżeństw i rodzin,
  • psychoterapii dzieci i młodzieży,
  • warsztatów, treningów, szkoleń i grup terapeutycznych,
  • konsultacji psychiatrycznych,
  • konsultacji psychiatrycznych dzieci i młodzieży.
 • Szczegółowe informacje o charakterze i formie świadczenia poszczególnych usług dostępne są na stronie internetowej www.Psycholodzy24.pl, w zakładce Cennik.
 1. W zależności od wyboru Klienta, usługi świadczone są w trakcie osobistych spotkań specjalisty i Klienta w wybranej Poradni w Warszawie, podczas wizyt domowych lub są świadczone on-line.
 2. Świadczenie usług na rzecz osób małoletnich odbywa się po uzyskaniu zgody opiekunów prawnych.
 3. Specjaliści Poradni Psycholodzy24.pl zobowiązują się do zapewnienia profesjonalnej pomocy na rzecz Klienta z zachowaniem należytej staranności a także zgodnie z przepisami Ustawy o zawodzie psychologa i Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz zasadami etyki zawodowej.
 4. Specjaliści świadczący usługi w Poradniach Psycholodzy24.pl posiadają niezbędne kwalifikacje zawodowe do świadczenia usług medycznych, psychologicznych, psychoterapii lub terapii uzależnień.
 5. Specjalista na życzenie Klienta przedstawia informacje dotyczące kwalifikacji zawodowych, metod pracy i superwizji. Aktualne informacje o specjalistach zamieszczone są na stronie internetowej Poradni www.Psycholodzy24.pl.

§ 4 Realizacja usług

 1. Rozpoczęcie psychoterapii poprzedzają konsultacje diagnostyczne, umożliwiające ustalenie planu terapii i zasad jej prowadzenia.
 2. Harmonogram terapii ustalany jest indywidualnie w trakcie spotkań.

§ 5 Płatności i rezerwacja sesji

 1. Sesje i konsultacje można rezerwować za pośrednictwem kalendarza wizyt na portalu www.Psycholodzy24.pl w zakładce KONTAKT, wysyłając e-mail na adres rejestracja@Psycholodzy24.pl albo dzwoniąc na numer tel. 22 350 77 77 lub tel. 88 33 65 120.
 2. Wynagrodzenie za usługę płatne jest gotówką lub kartą płatniczą po odbytej sesji. Płatność przelewem bankowym i za pakiety sesji przyjmowana jest przedpłatą na minimum 48h przed pierwszą konsultacją. Płatność za sesje online (np. przez Skype) przyjmowana jest przelewem z góry za planowaną sesję.
 3. Poradnie Psycholodzy24.pl świadczą swoje usługi zgodnie z obowiązującym Cennikiem, który umieszczony jest na stronie internetowej www.Psycholodzy24.pl, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
 4. Wysokość wynagrodzenia może być przedmiotem indywidualnych ustaleń pomiędzy specjalistą i Klientem w zależności od zakresu usługi. Każdorazowa zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga pisemnej zgody Klienta i specjalisty.
 5. Klient zobowiązuje się do uiszczenia wynagrodzenia za usługę po jej zamówieniu.
 6. Klient może zrezygnować ze świadczonych usług bez podania przyczyny, ale zobowiązany jest do poinformowania o rezygnacji z usług nie później niż 24 godziny przed planowanym terminem sesji. W przypadku odwołania sesji później niż na 24 godziny przed umówionym terminem sesji, Klient zobowiązany jest do zapłaty 100% ceny zamówionej usługi.
 7. Odwołania sesji można dokonać za pomocą wysłania maila na adres: rejestracja@Psycholodzy24.pl lub wysłania wiadomości SMS pod numer: tel. 88 33 65 120 lub przez kalendarz wizyt na stronie www.psycholodzy24.pl/kontakt.

§ 6 Poufność

 1. Sesje terapeutyczne są poufne. Wszelkie informacje dotyczące Klienta objęte są tajemnicą zawodową.
 2. Psycholog oraz każdy specjalista przestrzega tajemnicy zawodowej, jednak w sytuacji podejrzenia zagrożenia zdrowia i/lub życia Klienta i/lub otoczenia Klienta jest zobowiązany do powiadomienia określonych osób, instytucji lub wezwania pomocy medycznej.
 3. Sesja po wyraźnym pisemnym uzyskaniu zgody Klienta może zostać zarejestrowana na nośniku danych elektronicznych.
 4. Specjaliści Poradni Psycholodzy24.pl poddają swoją pracę superwizji, w trakcie której analizowany jest przebieg terapii klienta, bez ujawniania jednak danych identyfikacyjnych Klienta. Superwizor zgodnie z przepisami prawa jest zobowiązany do przestrzegania tajemnicy zawodowej psychologa.

§ 7 Dane osobowe i Polityka prywatności

 1.  Administratorem danych przekazanych w trakcie rezerwacji sesji jest Poradnie Psychologiczno-Medyczne Psycholodzy24.pl prowadzone przez CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR MEDYCZNYCH I PSYCHOTERAPII S.C. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wisełki 57. Wszelkie informacje dotyczące zasad przetwarzania danych przez Administratora znajdują się w polityce prywatności na stronie internetowej www.Psycholodzy24.pl . Klient może w każdej chwili cofnąć zgodę na przechowywanie swoich danych wysyłając maila na adres: rejestracja@psycholodzy24.pl lub telefonując pod nr 22 350 77 77.
 2. Dane przekazywane przez klienta będą wykorzystywane tylko w celu zrealizowania sesji terapeutycznych.
 3. Administrator zapewnia środki i mechanizmy zabezpieczające w celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazanych danych oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby trzecie.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy ustawy z dnia 8. czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763, ze zm.) oraz przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 3. Regulamin może ulec zmianie. Aktualny regulamin jest dostępny na stronie www.Psycholodzy24.pl.
 4. W przypadku powstania sporu klient i specjalista będą dążyli do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.11.2019. Zaktualizowano 01. stycznia 2022.