Regulaminy

Zobacz także regulamin sklepu internetowego.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA PRZEZ SPECJALISTÓW PORADNI PSYCHOLODZY24.PL

§ 1 Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług w zakresie ochrony zdrowia, w tym w szczególności usług psychologicznych,  przez Poradnie Psychologiczno-Medyczne Psycholodzy24.pl prowadzone przez CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR MEDYCZNYCH I PSYCHOTERAPII S.C. z siedzibą przy ul. Wisełki 57  04-830 Warszawa, świadczące usługi w lokalizacjach: ul. Wilcza 54a/1  00-679 Warszawa, ul. Francuska 25a/3 03-906 Warszawa oraz Plac Przymierza 6 lok.U6  03-944 Warszawa o numerze NIP: 9522200547 

§ 2 Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Adresie e-mail – oznacza adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w trakcie procesu umawiania się na wizytę – poprzez formularz zamieszczonym na stronie internetowej https://Psycholodzy24.pl w zakładce Kontakt / Umów wizytę lub poprzez rozmowę telefoniczną lub kontakt przez dowolny komunikator internetowy.

2) Formularz – oznacza formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej https://Psycholodzy24.pl w zakładce Kontakt – Umów wizytę, który pozwala Klientowi na umówienie się na konsultację,

3) Konsultacja, sesja lub wizyta – usługa świadczona na rzecz Klienta zgodnie z ofertą Poradni Psycholodzy24.pl

4) Psycholog – oznacza osobę uprawnioną do wykonywania zawodu psychologa na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2001 r., Nr 73, poz. 763 ze zm.),

5) Psychoterapeuta lub Terapeuta – oznacza osobę posiadającą uprawnienia do prowadzenia psychoterapii zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa,

6) Klient – oznacza podmiot korzystający z usług świadczonych przez Usługodawcę,

7) Regulamin – oznacza niniejszy regulamin świadczenia usług znajdujących się w ofercie Usługodawcy,

8) Strona www – oznacza stronę internetową https://Psycholodzy24.pl 

9) Usługa – oznacza usługi świadczone przez Usługodawcę zgodnie z ofertą Poradni Psycholodzy24.pl,

10) Usługodawca – oznacza Psycholodzy24.pl, czyli Poradnie Psychologiczno-Medyczne Psycholodzy24.pl prowadzone przez CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR MEDYCZNYCH I PSYCHOTERAPII S.C. z siedzibą w Warszawie.

11) Konsultacja diagnostyczna – oznacza od jednego do trzech spotkań Klienta z psychologiem w celu określenia problemu, celów i zasad terapii.

§ 3 Zakres świadczonych Usług

1. Specjaliści z Poradni Psycholodzy24.pl świadczą usługi w zakresie m.in.:

a) konsultacji psychologicznych,

b) psychoterapii indywidualnej,

c) interwencji kryzysowej,

d) coachingu indywidualnego,

e) konsultacji wychowawczych, 

f) psychoterapii par, małżeństw i rodzin,

g) psychoterapii dzieci i młodzieży,

h) warsztatów, treningów, szkoleń i grup terapeutycznych,

i) konsultacji psychiatrycznych,

j) konsultacji psychiatrycznych dzieci i młodzieży.

Szczegółowe informacje o charakterze i formie świadczenia poszczególnych usług dostępne są na stronie internetowej https://Psycholodzy24.pl, w zakładce Cennik.

2. W zależności od wyboru Klienta, usługi świadczone są w trakcie osobistych spotkań specjalisty i Klienta w wybranej Poradni w Warszawie, podczas wizyt domowych lub są świadczone on-line.

3. Świadczenie usług na rzecz osób małoletnich odbywa się po uzyskaniu zgody opiekunów prawnych.

4. Specjaliści Poradni Psycholodzy24.pl zobowiązują się do zapewnienia profesjonalnej pomocy na rzecz Klienta z zachowaniem należytej staranności, a także zgodnie z przepisami Ustawy o zawodzie psychologa i Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz zasadami etyki zawodowej.

5. Specjaliście świadczący usługi w Poradniach Psycholodzy24.pl posiadają niezbędne kwalifikacje zawodowe do świadczenia usług medycznych, psychologicznych, psychoterapii lub terapii uzależnień.

6. Specjalista na życzenie Klienta przedstawia informacje dotyczące kwalifikacji zawodowych, metod pracy i superwizji. Aktualne informacje o specjalistach zamieszczone są na stronie internetowej Poradni.

§ 4 Realizacja usług

1. Rozpoczęcie psychoterapii poprzedzają konsultacje diagnostyczne, umożliwiające ustalenie planu terapii i zasad jej prowadzenia.

2. Harmonogram terapii ustalany jest indywidualnie w trakcie spotkań.

§ 5 Płatności i rezerwacja sesji

1. Sesje i konsultacje można rezerwować za pośrednictwem kalendarza wizyt na portalu https://Psycholodzy24.pl w zakładce KONTAKT, wysyłając e-mail na adres: rejestracja@psycholodzy24.pl albo dzwoniąc na numer tel. 22 350 77 77 lub tel. 88 33 65 120.

2. Wynagrodzenie za usługę płatne jest gotówką, kartą płatniczą lub przelewem po odbytej sesji lub z góry (przedpłatą).

a) Płatność przelewem bankowym i za pakiety sesji oraz za sesje z „ekspertem”, „diagnostą”, sesje dla dzieci, par lub rodzin należy zlecać przedpłatą na minimum 48h przed konsultacją.

b) Płatność za sesje online należy zlecać każdorazowo przelewem z góry za planowaną sesję. Płatność przelewem zwykłym należy zlecić na min. 48h przed sesją.

c) Płatności za wizyty i wizyty on-line u lekarzy należy dokonywać na min. 7 dni przed wizytą.

d) Jeśli w ofercie nie zaznaczono inaczej płatności za sesje grupowe (terapia, warsztat) należy dokonywać przedpłatą z góry za cały miesiąc najpóźniej do 27-go dnia miesiąca poprzedzającego za miesiąc następny. 

3. Poradnie Psycholodzy24.pl świadczą swoje usługi zgodnie z obowiązującym Cennikiem, który umieszczony jest na stronie internetowej Psycholodzy24.pl, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.

4. Wysokość wynagrodzenia może być przedmiotem indywidualnych ustaleń pomiędzy specjalistą i Klientem w zależności od zakresu usługi. Każdorazowa zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga pisemnej zgody Klienta i specjalisty.

5. Klient zobowiązuje się do uiszczenia wynagrodzenia za usługę po jej zamówieniu.

6. Klient może zrezygnować ze świadczonych usług bez podania przyczyny, ale zobowiązany jest do poinformowania o rezygnacji z usług nie później niż 48 godzin przed – w przypadku wizyt lekarskich, wizyt “ekspert”, “diagnosta” i sesji dla dzieci, par lub rodzin – oraz na min. 24 godziny przed planowanym terminem innych sesji. W przypadku odwołania sesji później (odpowiednio mniej niż 24h lub 48h) Klient zobowiązany jest do zapłaty 100% ceny zamówionej usługi. Płatności dokonane z góry za wydarzenia, terapie grupowe i warsztaty nie podlegają zwrotowi niezależnie od terminu zgłoszenia nieobecności. 

7. Odwołania sesji można dokonać za pomocą wysłania maila na adres: rejestracja@psycholodzy24.pl lub wysłania wiadomości SMS pod numer: tel. 88 33 65 120 lub przez kalendarz wizyt na stronie https://Psycholodzy24.pl/kontakt

§ 6 Poufność

1. Sesje terapeutyczne są poufne. Wszelkie informacje dotyczące Klienta objęte są tajemnicą zawodową. 

2. Psycholog oraz każdy specjalista przestrzega tajemnicy zawodowej, jednak w sytuacji podejrzenia zagrożenia zdrowia i/lub życia Klienta i/lub otoczenia Klienta jest zobowiązany do powiadomienia określonych osób, instytucji lub wezwania pomocy medycznej.

3. Sesja może zostać zarejestrowana na nośniku danych elektronicznych wyłącznie po wyraźnym pisemnym uzyskaniu zgody Klienta.

4. Psycholodzy Poradni Psycholodzy24.pl poddają swoją pracę superwizji, w trakcie której analizowany jest przebieg terapii klienta, bez ujawniania jednak danych identyfikacyjnych Klienta. Superwizor zgodnie z przepisami prawa jest zobowiązany do przestrzegania tajemnicy zawodowej psychologa.

§ 7 Dane osobowe i Polityka prywatności

1. Administratorem danych przekazanych w trakcie rezerwacji sesji jest Poradnie Psychologiczno-Medyczne Psycholodzy24.pl prowadzone przez CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR MEDYCZNYCH I PSYCHOTERAPII S.C. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wisełki 57. Wszelkie informacje dotyczące zasad przetwarzania danych przez Administratora znajdują się w polityce prywatności na stronie internetowej  https://Psycholodzy24.pl 

2. Dane przekazywane przez klienta będą wykorzystywane tylko w celu zrealizowania i planowania kolejnych sesji terapeutycznych.

3. Administrator zapewnia środki i mechanizmy zabezpieczające w celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazanych danych oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby trzecie.

§ 8 Postanowienia końcowe

1.Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy ustawy z dnia 8. czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763, ze zm.) oraz przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w zakresie przetwarzania danych osobowych.

3. Regulamin może ulec zmianie. Aktualny regulamin jest dostępny na stronie https://Psycholodzy24.pl

4. W przypadku powstania sporu klient i specjalista będą dążyli do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.